Készüljünk a BIOLÓGIA érettségire!

Röviden és közérthetően áttekintjük, hogy mire számíthatsz, ha biológiából akarsz érettségizni. Először lássuk a szabályokat, aztán az elvárásokat, és végül: jöhetnek az írásbeli mintafeladatok, és kipróbálhatsz egy-két szóbeli tételt is.

Mielőtt azonban a biológia érettségi részleteit megismernéd, az érettségi vizsgák általános tudnivalóiról, szabályairól itt tájékozódj!

AZ OLDAL TARTALMA:

  I.  Középszintű érettségi vizsga biológiából

      A középszintű szóbeli vizsga értékelése

 II. Emelt szintű érettségi vizsga biológiából

III. Mit kell tudni az érettségi vizsgán?

IV. Írásbeli feladatsorok és szóbeli tételek

I. KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGA BIOLÓGIÁBÓL

Az írásbeli vizsgán 100, a szóbelin 50 pont érhető el. A két pontszám összeadódik, tehát a maximális pontszám 150.

Az írásbeli vizsga 120 perces, központilag összeállított feladatsorból áll. A megoldást az útmutató alapján a szaktanár értékeli. Az írásbeli feladatsor 80 részfeladatból áll. A feladatsoron belül szerepelhetnek egyszerű (ismeretet felidéző), és problémára irányuló részfeladatok is. Ez utóbbiak kapcsolódhatnak kísérlet leírásához, vagy szöveg, kép értelmezéséhez. A részfeladatok közel 50%-a zárt végű (általában feleletválasztásos) feladattípus. Minden részfeladatra 1 dolgozatpont adható, így összesen 80 dolgozatpontot lehet elérni. A dolgozatpontok számát 1,25-tel szorozva kapjuk meg a vizsgapontok számát. 80 helyes válasz esetén 80∙1,25 = 100 vizsgapont. Tört szám esetén 0,5-től fölfelé, ez alatt lefelé kerekítenek.

A szóbeli vizsga – 30 perces felkészülési idő után – 15 perces feleletből áll. A szóbeli tételsort és a hozzá tartozó értékelési útmutatót a megadott szempontok alapján a szaktanár állítja össze. A témakörök nyilvánosak, a konkrét kérdések nem. Segédeszközként az Állatismeret és a Növényismeret című – vagy más, de ugyanezen ismereteket is tartalmazó állat- és növényismereti – könyv vagy CD, ezen kívül a kísérletekhez szükséges eszközök vehetők igénybe. A tételek száma minimum húsz. A szóbeli érettségi tételek két feladatot (altételt) tartalmaznak, melyeket A és B betűvel jelölnek.

Az A) feladat a jelentkező választásától függően kétféle lehet.

-  Önálló munkát bemutató felelet (=projektmunka). Ha a vizsgázó ilyet készített és ezt dolgozat formájában összefoglalta, akkor A altételt a vizsgán nem húz. Projektmunkát csak akkor választhat a diák, ha az adott vizsgaidőszakban még tanulói jogviszonyban áll egy középiskolával (az iskola diákja vagy magántanulója). A középiskola befejezése után már nem választható projektmunka. A projektmunkáról szóló részletesebb áttekintést, továbbá néhány példát és tanácsokat is olvashatsz, ha ide kattintasz.

-  Gyakorlati feladat: laboratóriumi vizsgálat (a tételek 50%-a) vagy fajismerethez kapcsolódó feladat (a tételek 50%-a).

  A laboratóriumi vizsgálatok csak a követelményrendszerben leírtak közül kerülhetnek ki (a követelményrendszerről alább még bővebben szó esik). Ezen a weboldalon találod a laboratóriumi vizsgálatok listáját. A kísérletek címére kattintva külön-külön oldalakon olvashatsz minden vizsgálatról egy-egy lehetséges leírást és értékelési útmutatót. Az itt szereplő feladatlapok csak ajánlásnak tekinthetők, minden vizsgáztató tanár önállóan állíthat össze feladatokat de csakis a felsorolt témákban.

A fajismerethez kapcsolódó feladat lehet:

- egy növényfaj meghatározása és ökológiai igényeinek jellemzése segédkönyv segítségével, vagy

- több állat- vagy növényfaj testfelépítésének és ökológiai jellemzőinek összevetése, vagy

- nemzeti park, természetvédelmi terület, ill. az iskolához közeli életközösség élővilágának jellemzése segédanyag (például képanyag – video, dia, fénykép, fajlista, térkép) alapján, segédkönyv segítségével.

A diáknak kell eldöntenie, hogy saját projektmunkája bemutatását választja, vagy pedig kihúzza az A altételt. Ha projektmunkát választ, az elkészített munkát legkésőbb az írásbeli vizsgaidőszak kezdetéig (május elejéig) be kell adni az iskolának. Ha erre a határidőre nem adja be, akkor a szóbeli vizsgán húznia kell az A altételt.

A B) feladatok egy-egy életközeli témafelvetést fogalmaznak meg. A kérdések az ember szervezete és egészsége, valamint a természet- és környezetvédelem témaköreiből kerülnek ki.

Az A és a B feladatra is 25-25 pontot lehet szerezni.

 

A középszintű szóbeli vizsga értékelése

A) feladat (1): Ha a vizsgázó a projektmunka készítését és bemutatását választotta, akkor a beadott dolgozatra maximálisan 15, a munkát bemutató 5–10 perces ismertetőre pedig 10 pontot lehet kapni az alábbi szempontok szerint:

A projektmunka dolgozatában:

A fölvetett kérdés (probléma) pontos megfogalmazása 2 pont
A megfigyelés / kísérlet módszereinek, eszközeinek leírása 3 pont
A megfigyelés / kísérlet eredményeinek ábrázolása, megjelenítése 5 pont
Az irodalom (pontosság, célszerűség, hivatkozások) 2 pont
Nyelvhelyesség, tagolás, cím, fejezetcímek pontossága 3 pont

A projektmunkáról szóló vizsgafeleletben:

A munka céljának, a téma választásának pontos megfogalmazása

2 pont

A megfigyelésből / kísérletből levonható következtetések megfogalmazása

3 pont

Az előadás módja: logikus, lényegre törő, pontos, nyelvileg igényes formában

5 pont

 

A) feladat (2). Ha a vizsgázó nem a projektet választotta, akkor a felkészülési idő alatt elvégzi a feladatlapon leírt vizsgálatot, ill. az elemzést, majd a felelet során röviden – kb. 5 perc alatt – ismerteti eredményeit. A felelethez vázlatot készíthet, sőt, a feladat megfogalmazása ezt meg is követelheti. A vizsgázó önállóan fejti ki ismereteit és következtetéseit, a tanár a felelet végén (vagy ha a vizsgázó megakad) kérdéseket tehet föl. A szaktanár az általa előre elkészített értékelési útmutató alapján pontozza a feleletet.

A pontozási útmutató felépítése a következő (a közép- és az emelt szintű szóbeli vizsgán is):

A feladat megértése és helyes elvégzése max. 5-10 pont
Az értékelés tartalmi helyessége max. 10-15 pont
A felelet felépítése, nyelvi kritériumok max. 5 pont

A szaktanár által készített részletes értékelési útmutató a fenti ponthatárok között bontja részpontokra az elvárt teljesítményt.

A felelet felépítésének, nyelvi kritériumainak értékelési szempontjai (az emelt szintű szóbeli vizsgán ugyanez érvényes):

Ha a vizsgázó mondandóját önállóan (segítség nélkül) és logikus gondolatmenetbe illesztve, összefüggően és a nyelvhelyesség szabályainak megfelelően adta elő.

5 pont
Ha a gondolatmenet nem alkot összefüggő egészet, de az állítások önmagukban helytállók (például a tapasztalatok és a magyarázatok nem kapcsolódnak egymáshoz). 4 pont
Ha a tényeket és összefüggéseket önállóan nem, de tanári segítséggel pótlólag sikeresen megválaszolta. 3 pont
Ha a tények fölidézése tanári segítséggel is csak részlegesen, pontatlanul sikerült 2 pont
Ha a tanári segítséggel fölidézett tények közt nem vagy alig volt összefüggés. 1 pont
Ha tanári segítséggel sem tudott hozzászólni a témához. 0 pont

 

A B) feladat elvárhatja az egyéni vélemény megfogalmazását is. A feleletet a szaktanár az előre elkészített értékelési útmutató alapján pontozza. Az útmutató alapfelépítése a következő:

Az érvelés alapjául szolgáló tények ismerete max. 15–20 pont
A véleményalkotás képessége, ellentétes vélemények összevetésének képessége max. 5 pont
A felelet felépítése, nyelvi kritériumok (mint az A feladatnál) max. 5 pont

 
 
II. EMELT SZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGA BIOLÓGIÁBÓL

Az írásbeli vizsgán 100, a szóbelin 50 pont érhető el. A két pontszám összeadódik, tehát a maximális pontszám 150. Mind az írásbeli, mind a szóbeli vizsgára központilag kijelölt helyen kerül sor. A vizsgák időpontjáról és helyszínéről a jelentkezőt időben tájékoztatja a hivatal.

Az írásbeli vizsgán 240 perc áll rendelkezésre és a hibátlan megoldással 100 pont érhető el. A feladatsort és a javítási útmutatót is központilag állítják össze és javítása is központilag történik. A feladatlapon az egyes feladatok pontszámait feltüntetik. Az írásbeli vizsgán saját zsebszámológép használható.

A feladatsor két részből áll:

a témakörök egészét lefedő feladatok  80 pont
a vizsgázó által két alternatívából választható feladatcsoport (esszé, problémafeladat) 20 pont

A szabadon választható feladatok minden évben az alábbi két témakörből kerülnek ki (a két változat azonos feladattípusú és pontszámú):

a) az ember élettana és szervezettana, egészséges életmód;

b) ökológia, környezet- és természetvédelem, növényélettan.

A szóbeli vizsga az iskoláktól független vizsgabizottság előtt, központi tételsor alapján zajlik. A vizsga – legalább 30 perces felkészülési idő után – 20 perces feleletből áll. Az emelt szintű vizsga tétele két feladatot (altételt) tartalmaz, mindkettőre 25-25 pont adható. Az „A” és a „B” feladat más-más témakörre vonatkozik. A kifejtés sorrendjét a vizsgázó döntheti el, és gondolatmenetét önállóan fejti ki. (Szükség esetén a felkészüléshez zsebszámológép használható, amelyet a vizsgabizottság bocsát rendelkezésre.)

A) feladat:  Megadott témára vonatkozó tétel kifejtése irányító kérdések, szempontok alapján.

B) feladat:  Biológiai problémát tartalmazó szöveg, illetve az abban leírt kísérlet elemzése, értékelése irányító kérdések alapján.

Mind az „A”, mind a „B” feladat értékelésénél 20–20 pont érhető el a felelet tartalmi jellemzőire és 5–5 pont a kifejtés módjára. Az értékelési útmutató szempontjai a középszintű szóbeli vizsgánál leírtakkal megegyeznek. A tételek értékelési útmutatója is központilag meghatározott, rögzíti a tételekben elvárt tudásanyag összetevőit és az ezekre adható részpontszámokat.


 

III. Mit kell tudni az érettségi vizsgán?

Az érettségi vizsga szabályait tartalmazó jogszabály mellékletében szerepel a tantárgyi követelmények leírása. Itt megtalálhatod a biológia vizsgatárgy részletes követelményeit pdf formátumban. 2017-től kezdődően az elvárás módosul, ha tehát 2017-ben vagy később érettségizel, akkor rád az új követelményrendszer lesz érvényes. A letöltött dokumentumban táblázatos formában témakörönként olvashatod, hogy mi mindent várhatnak el közép- és emelt szinten. Az egész dokumentum terjedelme meghaladja a negyven oldalt, de ettől ne ijedj meg. A középszintű vizsgára készüléskor a táblázat középső oszlopában leírtakat kell figyelned. Az emelt szintű vizsgán ezen kívül még a táblázat jobb oldali oszlopában leírtakat is tudnod kell! Ha tehát emelt szintű vizsgára készülsz, akkor a táblázat középső és jobb oldali oszlopában leírtakat egyaránt tudnod kell.

 

IV. Írásbeli feladatsorok és szóbeli tételek

Próbáld ki! Mintakérdéseket és -feladatokat találsz itt, amelyek megfelelnek a vizsgakövetelményeknek és a hivatalos vizsgaleírásnak.

    Középszintű szóbeli mintatétel 1. (pdf)

    Középszintű szóbeli mintatétel 2. (pdf)

    Emelt szintű szóbeli mintatétel (pdf)

    Írásbeli mintafeladatsor közép- és emelt szinten (pdf)

 

Az eddigi írásbeli feladatsorok és javítási útmutatóik megtalálhatók az Oktatási Hivatal honlapján (a következő útvonalon: www.oktatas.hu, köznevelés, érettségi, központi írásbeli feladatsorok), de egyszerűbb, ha az alábbi lista alapján válogatsz, és innen letöltöd:

    2004. évi próbafeladatsorok (1 közép, 1 emelt)

    2005. évi feladatsorok (2 közép, 2 emelt)

    2006. évi feladatsorok (4 közép, 4 emelt)

    2007. évi feladatsorok (3 közép, 3 emelt)

    2008. évi feladatsorok (3 közép, 3 emelt)

    2009. évi feladatsorok (3 közép, 3 emelt)

    2010. évi feladatsorok (3 közép, 3 emelt)

    2011. évi feladatsorok (3 közép, 3 emelt)

    2012. évi feladatsorok (3 közép, 3 emelt)

    2013. évi feladatsorok (3 közép, 3 emelt)

    2014. évi feladatsorok (3 közép, 3 emelt)

    2015. évi feladatsorok (3 közép, 3 emelt)


  A pdf formátumú dokumentumok olvasásához szükséges (ingyenes, magyar nyelvű) programot innen töltheted le.